Kronisk njursjukdom är en bakomliggande orsak till högt blodtryck. Vi kommer att se symtom på njursjukdom och behandlingar.

Behandling av kronisk

njursjukdom hos katt

Kronisk njursjukdom är en av de vanligaste sjukdomarna bland äldre katter. Symptomen på kronisk njursjukdom (även kallad njursvikt) är bland annat orkeslöshet, dålig aptit, viktminskning samt ökad törst och urinering.

De vanligaste behandlingarna vid kronisk njursjukdom

Kronisk njursjukdom fortskrider vanligtvis gradvis och kan inte botas. Om ingen specifik underliggande behandlingsbar orsak har identifierats (till exempel en bakterieinfektion i njurarna) syftar behandlingen främst till att förbättra njurarnas funktion, minska risken för ytterligare njurskador och därmed bromsa sjukdomsförloppet samt behandla eventuella komplikationer.

Vid kronisk njursjukdom krävs ofta regelbundna blodtrycksmätningar, upprepade blodprov och analys av urinprov så att sjukdomens eventuella konsekvenser och komplikationer kan upptäckas i ett tidigt skede och behandlas omedelbart.

Katter med kronisk njursjukdom har många olika symtom och känner sig törstiga hela tiden (dricker mycket).

Behandling av kronisk njursjukdom hos katter

Behandlingen av kronisk njursjukdom går ut på att stärka njurfunktionen, bromsa sjukdomens fortskridande och hantera eventuella komplikationer. Normalt gör man detta genom att byta foder, se till att katten får i sig tillräckligt med vatten och medicinering:

  • Det är mycket viktigt att katten får ett specialanpassat njurfoder. Den här typen av foder har låg fosfathalt vilket hjälper till att skydda njurarna mot ytterligare skador, lägre proteininnehåll vilket motverkar bildandet av skadliga restprodukter och flera andra anpassningar som underlättar för njurarna. Kosten kan ha stor påverkan på kattens livskvalitet och sjukdomens utveckling.
  • Det är viktigt att katten får i sig mer vätska och inte blir uttorkad eftersom katter med kronisk njursjukdom inte kan reglera sin urinkoncentration ordentligt. Våtfoder (på burk eller i påse) ökar vätskeintaget men det kan vara bra att uppmuntra till ytterligare vätskeintag genom att placera ut flera vattenkällor i olika delar av huset och kanske använda smaksatt vatten. Veterinären kan ge dig råd kring vad som är bäst.
  • Vid långt framskriden sjukdom går vissa katter med på att vätska tillförs via dropp.
  • Veterinären kommer att föreslå annan behandling för specifika komplikationer om eller när behovet uppstår.

Läkemedel

Kronisk njursjukdom medför ofta en rad olika komplikationer särskilt i sjukdomens senare stadier. Det kan handla om bland annat elektrolytrubbningar, högt blodtryck, blodbrist, illamående och kräkningar, ökad proteinförlust genom njurarna (proteinuri) och minskad aptit.

Även om det inte finns något specifikt läkemedel som ges till alla katter med kronisk njursjukdom finns det många olika läkemedel som kan sättas in när olika komplikationer uppstår, bland annat följande:

  • Fosfatbindare – tillsätts i maten för att hålla nere fosfatnivån i blodet och skydda njurarna när specialkost inte ger tillräcklig effekt.
  • Kaliumtillskott – kronisk njursjukdom kan minska kaliumhalten i blodet vilket kan leda till trötthet, minskad aptit och ytterligare njurskador. Detta kan åtgärdas med särskilda kosttillskott.
  • Blodtryckssänkande läkemedel – katter med kronisk njursjukdom löper stor risk att drabbas av högt blodtryck vilket kan leda till skador på många organ, bland annat njurarna. Vid högt blodtryck kan läkemedel, exempelvis amlodipin, ges en gång per dag för att hålla nere blodtrycket och minska risken för skador.
  • Läkemedel mot proteinuri – katter med kronisk njursjukdom som förlorar för mycket protein genom njurarna kan vara hjälpta av s k ACE-hämmare eller telmisartan, läkemedelssubstanser som minskar proteinförlusten och förhoppningsvis förebygger ytterligare njurskador. Dessa kan också hjälpa till att sänka blodtrycket.
  • Blodbrist – blodbrist kan förekomma vid kronisk njursjukdom, i synnerhet vid mer framskriden sjukdom. Blodbrist kan behandlas på olika sätt, bland annat med järntillskott eller hormoner (erytropoetin som stimulerar benmärgens produktion av röda blodkroppar).
  • Läkemedel som förhindrar illamående och kräkning (antiemetika ) – illamående är vanligt hos katter som lider av kronisk njursjukdom men den här typen av läkemedel kan förbättra både livskvaliteten och aptiten.
Katt som lär sig om vilka läkemedel som finns för att behandla kronisk njursjukdom

I takt med att sjukdomen framskrider kommer katten förmodligen att visa allt tydligare symptom, till exempel ovilja att äta, kräkningar, trötthet och orkeslöshet. De här symptomen är en följd av de komplexa rubbningar som uppstår vid kronisk njursjukdom och kan leda till ytterligare komplikationer som uttorkning och blodbrist. Vid framskriden sjukdom kan det krävas mer frekventa kontroller och intensivare behandling och i vissa fall (särskilt vid kraftig uttorkning) kan katten behöva läggas in på djursjukhuset en tid för att få nödvändig behandling och stabilisering.